Nejčastější dotazy

15.11.2012 11:33

 

Nejčastější otázky a odpovědi!

Kdy si mám vyměnit ŘP, který byl vydán v roce 2002?

V případě, že byl ŘP vydán v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, proveďte výměnu nejpozději do 31. prosince 2013.

Je možné se nějak vyhnout dlouhým čekacím lhůtám, které lze na konci uvedeného termínu (31. prosince 2013) očekávat?

ANO! Především tím, že výměnu řidičského průkazu provedete s dostatečným časovým předstihem. Dále si lze zjistit na webových stránkách obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa pobytu), zda umožňuje rezervace přes internet, příp. telefon. Pokud ano, máte šanci, že se frontám úspěšně vyhnete.

Co se stane, když si ŘP nestihnu včas vyměnit?

Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Je možné požádat o výměnu řidičského oprávnění v zastoupení jinou osobou?

Žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 občanského zákoníku (plná moc nemusí být ověřena) se všemi ostatními přílohami včetně dokladu totožnosti žadatele na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu žadatele). Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Momentálně jsem v zahraničí a výměnu do 31. 12. 2013 nestihnu provést. Jsou nějaké náhradní termíny pro tyto zvláštní případy?

Náhradní termíny stanoveny nejsou. ŘP na něhož se vztahuje povinnost výměny do 31.12.2013, je možné vyměnit i po tomto datu. ŘP se po tomto datu stal neplatným, ale nedošlo k pozbytí řidičského oprávnění, takže i držitel tohoto ŘP je stále držitelem řidičského oprávnění. Po návratu ze zahraničí s neplatným ŘP v co nejkratší době řešit vydání nového ŘP výměnou za neplatný ŘP. Jelikož se po uplynutí stanoveného termínu již nebude jednat o výměnu z platné právní úpravy (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.), ale o vydání ŘP na základě neplatného ŘP, je tento úkon zpoplatněn správním poplatkem 50 Kč.

Co když už nebudu řídit?

V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění, datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Vyhledávání

Kontakt

Autoškola Koutný Jiráskova 1320
Rychnov nad Kněžnou
51601
(budova ministerstva zemědělství, naproti OD. Kněžna, mapa v kontaktech.)
728 114 542

žádost  (žádost o přijetí k výuce a výcviku oboustranné ) 

 
 
 
 
 
 

Otevírací doba

Po. : 9.00 - 17.00
Út. : 9.00 - 15.00
Stř.: 9.00 - 17.00
Čt. : 9.00 - 15.00
Pá. : 9.00 - 15.00