odečtení 3 bodů

07.05.2010 19:10

 

Odečítání 3 bodů - školení bezpečné jízdy

 
 

 

Absolvování školení bezpečné jízdy

Školení bezpečné jízdy, po jehož úspěšném absolvování dostane řidič potvrzení o řádném ukončení školení bezpečné jízdy, může provádět pouze subjekt, kterému udělil příslušný krajský úřad vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy. Absolvování školení bezpečné jízdy, na jehož základě je možné následně požádat o odečet 3 bodů, je v současné době možné ve společnosti Autodrom Most a.s. a také v Centru kurzů bezpečné jízdy v Sosnové.

Metodický pokyn pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností je uveden zde.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení je obsahem Hlavy II vyhlášky č. 156/2008 Sb.

 

Podmínky pro následné odečtení 3 bodů

 

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů (dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které  nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádostiŘidiči nárok na odečet bodů vzniká maximálně jednou za kalendářní rok.

 

 

Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body. Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body.

 

Vyplněnou žádost o odečtení  bodů, včetně shora uvedené povinné přílohy, předloží žadatel na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP). 

 

V případě, že bude registru řidičů, po podání žádosti o odečtení 3 bodů, před provedením záznamu v registru řidičů odečtení bodů, dodatečně oznámena skutečnost, ze které bude zřejmé, že k osobě žadatele bylo ke dni ukončení školení bezpečné jízdy pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než 10 bodů, nebo který byl ohodnocený 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárok na odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ustanovení § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Autoškola Koutný Jiráskova 1320
Rychnov nad Kněžnou
51601
(budova ministerstva zemědělství, naproti OD. Kněžna, mapa v kontaktech.)
728 114 542

žádost  (žádost o přijetí k výuce a výcviku oboustranné ) 

 
 
 
 
 
 

Otevírací doba

Po. : 9.00 - 17.00
Út. : 9.00 - 15.00
Stř.: 9.00 - 17.00
Čt. : 9.00 - 15.00
Pá. : 9.00 - 15.00